عجب!

بدست علیوحید

خدایی موتاد راس میگه! حق داری!

اما من آخر متن «هوا سرد و دلم آشوب» گفتم کمک کنین! منظورم این بود که کمک کنین که بقیه ماجرا چی باید بشه…

 

Advertisements