تا کی باید گفت می خوام اگه یه روز بشه …

بدست علیوحید

…هر وقت یکی می اومد می پرسید که خب چی شده که دیگه نمی نویسی جوابش این بود:

– ام… راستش کرخت شدم… ولی… آ … می دونی… می خوام دوباره شروع کنم به نوشتن. درست می شه. خیالت راحت

اما جداً تا کی قراره منتظر بعداً باشم؟؟ دیگه داشت کم کم حالم از خودم به هم می خورد ! راستش فکر کنم خورد! نخورد؟!

————————————————————

پ.ن.   خورد!

Advertisements