بدست علیوحید

خیلی سخته آخره یه روز تنها چیزی که یادِ آدم میاد حرف کسی باشه که گفت : «تازگیا آدم مزخرفی شدی»

Advertisements