خیالتون راحت دیگه

بدست علیوحید

آره آقا!… آره!… دوسیه پوست انداخته.اصن همه چیزش عوض شده. 
اصن آقا شما همه اتون راس می گین. من بالکل عوض شدم. دیگه ام زور نمی زنم که بهتون ثابت کنم که نه از اول همین جوری بودم. راس می گی ، من اسگل شدم. همینه! آقا من به خدا عوض شدم. خیلی هم عوض شدم.
من اصن زیر و رو.
همینو می گین همه اتون دیگه؟ هان؟
خیالتون راحت دیگه! اعتراف کردم
همه اشم تقصیر خودشه ، خود خودش…

—————————————————-

پ.ن. می خواستم خیال خودمم راحت بشه

Advertisements