کما فی السابق

بدست علیوحید

بعضی وقتها آدمها از آن چه هستند راضی نیستند.
بعضی وقتها آدمها تصمیم می گیرند تغییر کنند.
بعضی وقتها زمین و زمان همه چیز را برایشان فراهم می کند که تغییر کنند.
بعضی وقتها چیزی از آدمها عوض می شود تا تغییرشان راحتتر شود، مکانی ، شرایطی ، دوستی ، چیزی. تا وقتی که آن چیز عوض شده ، تغییر می کنند ؛ اما بعد از مدت کوتاهی به خود می آیند که آن چیز کما فی السابق شده و خودشان نوک سوزنی با آن چه بودند تفاوت ندارند.
دور و برشان را نگاه می کنند. آن همه هزینه برای عوض شدن هیچ ثمری نداشته ، آنها همان اند که بودند.
آن وقت نا امید می شوند.
خودشان را لا یتغیر می پندارند.
آن وقت پروسه ی دیگری را آغاز می کنند تا آنچه هستند را بپذیرند.
آنچه بد بود را خوب وانمود می کنند.
آدمها بعضی وقتها خودشان را مجبور به کج فهمی می کنند.

آدمها بعضی وقتها چه رقت انگیز می شوند.

Advertisements