بدست علیوحید

پشتش را کرد و رفت
می خواست دور شود از من
می گفت خسته ام از تو
اما یادش نبود آن که از او دور می شد قابِ روبان-مشکی بسته ام بود

Advertisements