یک جا وایسایِ بی مصرف

بدست علیوحید

این آدمها بعضی وقتها بالکل دلشان می خواهد از آدم بودن استعفا بدهند. بروند یه گوشه یه چیز دیگر بشوند. گلدانی ، تابلویی ، چیزی. حتماً هم از این چیزهای یک جا وایسایِ بی مصرف ، که خسته هم نشوند. همان گوشه بِایستند – یا ترجیحاً اگر شد و نشستند، چه بهتر – این آدمهای دیگر را سیر کنند. اصلاً سیر هم نکنند. کلاً همان جا باشند دیگر. کسی هم اگر از این گوشه بودنشان گِله کند باید خودش جورِ تکان دادنشان را بکشد.

Advertisements