بدست علیوحید

آدمها باز آخرش همان پُخی هستند که از اول بودند انگار

Advertisements