کَمَثَلِ عطّاری

بدست علیوحید

دوست دارم من هم شغلم خوش بو باشد، مثل این قهوه فروشی ها که از جلوشان رد می شوی یواش می کنی که بیشتر مشامت را پر کنی ازشان ، که مست ترشان بشوی، که آخ عجب عطری آقا…

Advertisements