قلبم نا منظم می زنه باز انگار

بدست علیوحید

پنجره را باز کردم باز تا گوشهايم خنک شوند. راست گفته‌اند که تاريخ تکرار مي شود.

ر.ک. قلبم نا منظم می زنه

Advertisements