quote

بدست علیوحید

تنها غم است که می ماند.

Advertisements