ژرفا

بدست علیوحید

آهای کسی که یه کاره ای هستی و ملّتِ بدبخت بهت می گن مسئول مملکت ، علی الخصوص مسئول بخش مخابرات و ارتباطات و کوفت. از اعماق وجود باید رید بهت.

Advertisements