رسید

بدست علیوحید

برف رسید انگار
با اینکه پاینده نبود آمدنش امروز

دلم بیش از این ها برگِ زردِ چنار می خواست زیر پاهایم
اما خیالی نیست
برف رسید

Advertisements