طِفلی

بدست علیوحید

هی می‌ده بگیرن بعد وِل نکنن.
بعضی وختام می‌ده وِل کنن.
یه وختاییَم آدم می‌ریزه تو دنشگا،‌ دسّش تیزی و چماقم می‌ده.
اصن میاد می‌ده‌ بزننت بندازنت بیرون از دانشگا.
خُب دوس داره.
چیکارش داری پیرمردُ؟

Advertisements