تاریخ کماکان تکرار می‌شود انگار

بدست علیوحید

از صبح که پا می شیم یکی به جامون میگه «صدا ، دوربین ، اکشن». همینجوری می گیریم تا شب. دیگه اصلاً حالیمون نیست دیالوگُ درست گفتیم یا نه. درست بازی کردیم یا نه.
دوباره صبح آفیشیم. روز از نو روزی از نو.

خیلی وقته دلم می خواد وسط روز بگم کات.
یه فِلَش بَک دلم می خواد…

+

Advertisements