ناظری بی طرف

بدست علیوحید

صداهایی از دور دست می آیند به گوشمان ، انگار که از فردا باشند صداها ، این طور از دورند. صداهایی که بوی خون با خود می آورند. صداهایی که درد را تداعی می کنند. صداهایی که راست کرده‌اند مو را به پشتم. صداهایی که هیچ خوب نیستند. دعا کنیم باد بیاید که با خود ببرد این صداها را. خدا که هنوز ناظری بی طرف است انگار.

Advertisements