عزرائیل

بدست علیوحید

مَرد مُرد
حالا هر که بود و هر جا که بود. گمان من این است که متفقیم بر این نکته که مرد بود؛ آن هم در این قحط الرجال. فقط خواستم بگویم حساب کنید هفت ماه پیش مَرد می مُرد. یعنی یک زمانی در زندگی هر کدام از ما می آید که ما هم بتوانیم از سایه بیرون بیاییم حالا مرد باشیم زیر نور یا نه ، نا مرد باشیم. زیر آفتاب خوب آمد مَرد. بعد صلات ظهر ایام مُرد.
پ.ن. «رَحِمَهُ الله» به زبان آشنا برایش

Advertisements