دردِ هجری کشیدم که مپرس

بدست علیوحید

بد جور حس این روزها نیست در من ، نه پارچه‌نوشته و کتیبه‌ی باز این چه شورش است افاقه کرده؛ نه دود اسپند ، نه صدای طبل این دسته‌جاتِ نیمچه‌بند

Advertisements