این تکرار لعنتی تاریخ

بدست علیوحید

» ذهنم پر است از خلاء . پر است از حفره هایی که به تپش افتاده اند . به درون می کشند افکارم را تا مگر پر شوند . اما افکارم در همند . عقل و احساسم در هم گوریده اند و چنان به هم آمیخته اند که به سان فرشی بافته از تار عقل و پود احساس اند. »

+

Advertisements