صداهای بی ناموس

بدست علیوحید

آن صداهای لعنتی که از فردا می رسیدند به گوش امروز از همین امروز بودن از صد متر آن ور ترِ تک تکمان. این صداهای کثیف ، این صداهای بی ناموس
اما سؤال است از حضرت باری تعالی که آیا از نظارت عبور کردند امروز؟ راهی جز طرفداری ندارید حضرتا
ر.ک. ناظری بی طرف

Advertisements