تذکّر

بدست علیوحید

دستم به تایپ نمی رود مگر به فحش. از این روست که دست نمی برم بالکل

Advertisements