:|

بدست علیوحید

یک ماه شد دیگر لا مصّب ، پس کِی پتو می دهند دستتان؟
سقف دارد آنجا دیگر؟ پنجره ندارد؟ هوا سرد است خیلی؟ صبح به صبح کارت چیست؟ کسی را پیدا کردی که سر به سرش بگذاری بعد هم یواش ازش بپرسی که بدش آمده یا نه؟
«استریت فیس» می دهند بهت؟ کلاه چی؟ کلاه داری؟
اینجا بچه ها چپ می روند حرفشان حرفِ توست، راست می‌آیند دلشان پیش توست. مجبورند نه چپ گز کنند نه راست.
یک ماه شد دیگر لامصّب، بس نیست؟ صدایت که کفایت نشد.

Advertisements