دو یک

بدست علیوحید

گل کریم منُ از بحرانِ هویتی که پرسپولیس در یکسال گذشته باهاش مواجهم کرده‌بود خارج کرد

Advertisements