بدست علیوحید

آغاز جنون باید یک جایی میانِ آن لحظه‌ها باشد که می‌گردی به دنبالِ مقصدی برای اس‌ام‌اس‌های بی‌دلیلت.

Advertisements