می‌کِشم من درد را

بدست علیوحید

من درد می‌کشم از آن غرغرانه‌هات ، که نجابتت قنداقشان می‌کند ، پسِ خنده‌هات

Advertisements