من مهربان ندارم

بدست علیوحید

تا وقتی کسی هست که نبودنش به چشم بباید برایمان، درد می کشیم؛ اما قدر بدانید که اگر کسی نباشد که نبودنش درد باشد، می پُکیم از درون.

Advertisements