همی گشت گرد شهر ، که از دیو و دد ملولم و …

بدست علیوحید

چون شما را پرسیدند که تهرانیان به چه سر کنند روزشان را، پاسخشان دهید : به دروغ

Advertisements