قاب 16:9

بدست علیوحید

بوی پوشالِ خیسانده‌ی کولر آبی،‌ آفتاب ساعت هشت‌ونیمِ تابستانی که از پنجره‌ی کتیبه‌ایِ بیخ سقف مبلمان را سایه‌ می‌زند آن هم سایه‌ی تند، و طعم شیرین مربای آلبالوی مادرپَز روی کره حیوانی که آن هم روی نان بربریِ تازه نشسته ؛ این است زیباترین تصویرِ صبح

Advertisements