پرحادثه

بدست علیوحید

این بازی قرار است یک روز تمام شود. روزی می‌رسد که دور دورِ همه باشد. خودتان را نگهدارید که تا آن روز تمام نشده باشید.

Advertisements