معترضه

بدست علیوحید

دهانش گل‌اندود آن‌که اول روز حق را گرفتنی کرد. که اگر آدم بودیم، حق دادنی بود.

Advertisements