شاید درازکش دست‌وپا زدن در لجن

بدست علیوحید

خیلی از ما برای خیلی از چیزها ساخته نشده‌ایم. خیلی چیز‌ها را نمی‌توانیم بفهمیم و عده‌ی دیگری را هم نمی‌توانیم بفهمانیم.
حس‌های زیادی هستند برای لذت‌بردن دیگران که برای ما درد‌آورند؛ حس‌های دوست‌داشتنی ما هم شاید زهرِ کام آن دیگران باشند.
وقتی نمی‌شود از چیزی لذت برد، شاید رها کردنش به‌ترین کار باشد. وقت‌گذراندن به نقد آ‌ن موقعیت مثل درازکش دست‌وپا زدن در لجن است. باید ایستاد و از موقعیت فاصله گرفت تا صاحبان واقعی آن به عیششان مشغول‌تر باشند.

Advertisements