بدست علیوحید

همان‌طور که همه‌مان خوب یادگرفته‌ایم در رخت سیاهی‌هایمان غلت‌بخوریم و سیاهیش را به ‌رخ خودمان بکشیم؛ رخت‌های سپیدم را بستر کردم. شدنی بود اما باید زود به زود رخت‌های سپید کهنه‌ را با نو عوض می‌کردم. که اگر نمی‌کردم رخت و بستر همان رخت سیاهی بود.

Advertisements