بدست علیوحید

آن روزها، هر طور که دور خودمان می‌گشتیم، پشکمان باز نمی‌شد که نمی‌شد.

Advertisements