دست

بدست علیوحید

و من دست کشیده‌بودم که فقط دست کشیده‌باشم. به چیزهایی و پسش از آن چیز دست کشیده‌بودم. به چیزهایی دست‌نکشیده و از آن دست‌کشیده‌بودم. من دست زیاد کشیده‌بودم و هیچ چیز در دست نگه‌نداشته‌بودم و دست‌خالی از همه‌چیز در خیالم به همه چیز دست می‌کشیدم و در حقیقت از آن دست می‌کشیدم.

Advertisements